Podmínky použití

Podmínky používání

 

Tyto webové stránky ("dále jen webové stránky") vám nabízí společnost Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Nizozemsko (dále jen "Signify").

 

Následující podmínky používání platí pro váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání. Zároveň mohou platit konkrétní smluvní podmínky vztahující se na konkrétní obsah, data, materiály nebo informace obsažené na těchto webových stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím (dále jen "obsah") a na konkrétní obsah, data, materiály nebo informace, které můžete na tyto webové stránky nahrát, odeslat nebo zveřejnit (dále jen "uživatelský obsah") nebo transakce provedené prostřednictvím těchto webových stránek. Takové konkrétní podmínky mohou tyto podmínky používání doplňovat, nebo, kde je tak výslovně uvedeno a pouze v uvedeném rozsahu, být těmto podmínkám používání nadřazeny.

1. Přijetí podmínek používání

 

Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním stvrzujete, že jste právně vázáni podmínkami používání a všemi smluvními podmínkami, které jsou v nich obsaženy nebo zmiňovány, stejně jako jakýmikoli dalšími smluvními podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách. Pokud s těmito podmínkami plně NESOUHLASÍTE, NEMĚLI BYSTE tyto webové stránky používat ani k nim přistupovat.

2. Úprava podmínek

 

Společnost Signify může tyto podmínky používání kdykoli upravit. Takové upravené podmínky používání nabývají účinnosti zveřejněním. Další přístup k webovým stránkám nebo jejich používání po zveřejnění těchto úprav je považováno za váš souhlas s těmito úpravami. Doporučujeme, abyste všechny příslušné smluvní podmínky pravidelně kontrolovali. Jiné webové stránky společnosti Signify mohou mít vlastní podmínky používání, které pro ně platí.

 

Společnost Signify si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění webové stránky nebo obsah webových stránek ukončit, upravit nebo aktualizovat. Společnost Signify si vyhrazuje právo kdykoli, okamžitě, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení omezit, odmítnout nebo ukončit přístup na webové stránky nebo jakoukoli jejich část jakékoli osobě.

3. Zásady ochrany osobních údajů

 

Osobní informace poskytované nebo získané prostřednictvím nebo ve spojení s těmito webovými stránkami budou použity pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Signify. Tyto podmínky používání jsou podřízeny zásadám ochrany osobních údajů v podobě, v jaké jsou na těchto webových stránkách uvedeny.

4. Vzdání se odpovědnosti

 

VEŠKERÉ INFORMACE (VČETNĚ MIMO JINÉ OBSAHU, TEXTU, OBRÁZKŮ, GRAFIKY, ODKAZŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI". SPOLEČNOST SIGNIFY A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ,  DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ TÍMTO V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV NEBO TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU. Společnost Signify ani její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licencí, distributoři a dodavatelé nezaručují ani neprohlašují, že (i) webové stránky budou splňovat vaše požadavky, že (ii) webové stránky budou fungovat trvale, rychle, bezpečně nebo bez chyb, ani že (iii) výsledky získané používáním webových stránek (včetně jakéhokoli obsahu, informací a materiálů na těchto webových stránkách) budou správné, úplné, přesné, spolehlivé nebo budou jinak splňovat vaše požadavky.

 

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné. V souvislosti s uživatelským obsahem, který na těchto webových stránkách odešlete, byste neměli předpokládat žádnou míru důvěrnosti. Neuvádějte zde důvěrné informace.

 

Společnost Signify a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licencí, distributoři a dodavatelé nejsou odpovědní za přerušení nebo výpadky internetu, sítě nebo hostingu nebo jakýchkoli služeb třetích stran a nezaručují, že webové stránky, služby, které zajišťují dostupnost těchto webových stránek, nebo elektronická komunikace zasílaná společností Signify neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

Stahování nebo jiné získávání jakýchkoli materiálů za použití těchto webových stránek provádíte na základě vlastní úvahy a na vlastní riziko. Za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo zařízení nebo ztrátu dat v důsledku stažení jakýchkoli takových materiálů nesete odpovědnost výhradně vy sami.

5. Registrace

 

Přístup do některých oblastí webových stránek a používání určitých funkcí webových stránek může být podmíněno vaší registrací jako přispěvatele. Tato registrace je bezplatná.

Při registraci si musíte zvolit jedinečné uživatelské jméno neboli "nick" a heslo a musíte zadat jedinečnou, platnou, aktuální a ověřitelnou e-mailovou adresu. Duplicitní uživatelská jména a e-mailové adresy nejsou povoleny, takže pokud se vámi zadané jméno nebo adresa již používá, budete požádáni, abyste zvolili jiné. Pošleme vám potvrzovací e-mail s vašimi registrovanými informacemi. Pokud by doručení těchto informací z jakéhokoli důvodu selhalo, může dojít k odmítnutí nebo ukončení vašeho přístupu k oblastem, funkcím nebo prvkům, které tuto registraci vyžadují, a jejich používání. Svou registraci budete neprodleně aktualizovat, aby byla přesná a aktuální. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho hesla. Vyhrazujeme si právo změnit vaše uživatelské jméno, smazat váš obsah odeslaný na webové stránky nebo odmítnout či zrušit vaši registraci, pokud si zvolíte uživatelské jméno, které je podle našeho uvážení obscénní, hanlivé nebo jinak nevhodné. Rovněž nesete výhradní odpovědnost za omezení přístupu k vašemu počítači/počítačům. Souhlasíte, že přijímáte odpovědnost za všechny aktivity prováděné prostřednictvím vašeho účtu, uživatelského jména nebo hesla, které jsou zapříčiněny vaším chováním, nečinností nebo nedbalostí. Souhlasíte, že pokud zjistíte jakoukoli podezřelou nebo neautorizovanou činnost související s vaším účtem, uživatelským jménem nebo heslem, neprodleně nás kontaktujete e-mailem na adrese digital.marketing.support@signify.com. Podle svého uvážení můžeme zablokovat registraci z jakékoli konkrétní e-mailové služby nebo poskytovatele internetových služeb.

6. Přispěvatel

 

Odesláním jakéhokoli uživatelského obsahu na webové stránky stvrzujete, že tyto materiály budou slušné, konstruktivní a relevantní a nebudou obsahovat žádné části, které by mohly být nezákonné nebo jinak nevhodné ke zveřejnění, jako jsou mimo jiné prvky, které (1) mohou být hanlivé nebo poškozovat jinou osobu nebo subjekt, (2) mohou způsobit újmu jakékoli osobě nebo majetku nebo jinak hanit či obtěžovat jakoukoli osobu nebo organizaci, (3) mohou porušovat jakákoli zákonná práva jakékoli osoby (včetně práva na ochranu soukromí nebo na ochranu osobnosti), (4) jsou pornografické, obscénní, neslušné, vulgární nebo výhružné, (5) jsou kulturně, etnicky nebo jinak nevhodné nebo (6) podněcují nebo podporují jakoukoli nezákonnou činnost.

 

Před odesláním jakýchkoli materiálů vynaložíte přiměřené úsilí, abyste našli a odstranili jakékoli viry nebo jiné kontaminující či škodlivé prvky. Také nebudete pomocí webových stránek šířit řetězové dopisy, pyramidová schémata, dotazníky a nabídky. Také nebudete padělat záhlaví nebo pozměňovat identifikátory či jiná data, abyste zatajili původ jakéhokoli obsahu nebo uživatelského obsahu přenášeného prostřednictvím našich webových stránek nebo zastírali svou přítomnost na webových stránkách. Nebudete zasahovat do našich webů, serverů a sítí, narušovat jejich provoz nebo činit jakékoli úkony, jejichž důsledkem je nepřiměřená nebo neúměrně vysoká zátěž na naši infrastrukturu.

 

Potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že uživatelský obsah odeslaný na webové stránky neporušuje žádné majetkové právo jakékoli strany nebo osoby, jako jsou například autorská práva, ochranné známky či patenty, ani není v rozporu s povinností zachovávat důvěrnost informací.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli vaše nápady, příspěvky nebo diskuze či jiný uživatelský obsah, který poskytnete na webových stránkách a na který se nevztahuje ochrana práv duševního vlastnictví, může jakýkoli jiný přispěvatel používat bez náhrady nebo odkazu na zdroj.

 

Tímto společnosti Signify a jejím dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a jiným partnerům udělujete celosvětovou, trvalou, bezplatnou, nevýhradní, sublicencovatelnou a přenosnou licenci na používání, hostování, ukládání, reprodukci, upravování, kopírování, přípravu odvozených děl, distribuci, veřejné předvádění, veřejné vystavování, přenášení a zveřejnění vámi poskytnutého uživatelského obsahu na těchto webových stránkách nebo jakýchkoli jiných webových stránkách společnosti Signify nebo v jiných materiálech společnosti Signify v oblasti marketingu a styku s veřejností v jakýchkoli médiích podle uvážení společnosti Signify.

 

Za svůj uživatelský obsah a důsledky jeho odeslání nebo zveřejnění nesete odpovědnost výhradně vy sami. Společnost Signify může, ale není povinna, kontrolovat a monitorovat uživatelský obsah před nebo po jeho odeslání. Nicméně berete na vědomí, že není možné, abychom monitorovali nebo kontrolovali veškerý uživatelský obsah. Společnost Signify a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licencí, distributoři a dodavatelé nenesou a nemohou nést odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu nebo platnost uživatelského obsahu odeslaného na webové stránky třetími stranami, a to be jakéhokoliv omezení.

 

Společnost Signify nepodporuje žádný uživatelský obsah ani názor, doporučení nebo rady v něm obsažené a výslovně se zříká veškeré odpovědnosti ve spojení s uživatelským obsahem.

 

Společnost Signify má výhradní právo a možnost podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu, kdykoli a bez upozornění nebo souhlasu upravovat nebo odstraňovat zprávy nebo jakýkoli jiný uživatelský obsah, který je závadný, nevhodný nebo jinak porušuje tyto podmínky používání. Jakémukoli uživateli, který má za to, že odeslaný uživatelský obsah je závadný nebo nevhodný, doporučujeme okamžitě kontaktovat společnost Signify e-mailem na adrese digital.marketing.support@signify.com. Po obdržení takového oznámení vynaložíme přiměřené úsilí, abychom v přiměřené době realizovali úkony, které považujeme za potřebné. Protože se jedná o ručně prováděnou činnost, upozorňujeme, že nemusíme být schopni odstranit nebo upravit konkrétní uživatelský obsah okamžitě.

7. Omezení odpovědnosti:

 

SPOLEČNOST SIGNIFY A JAKÉKOLI JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DISTRIBUTOŘI NEBO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁHODNÉ ČI JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO WEBOVÝM STRÁNKÁM, OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉMU OBSAHU A JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO VE SPOJENÍ S NIMI, A TO I V PŘÍPADĚ VĚDOMÍ SPOLEČNOSTI SIGNIFY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY V DŮSLEDKU PODVODU NEBO PODVODNÉHO UVEDENÍ V OMYL ZE STRANY SPOLEČNOSTI SIGNIFY.

 

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SIGNIFY A JAKÝCHKOLI JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DISTRIBUTORŮ A DODAVATELŮ ZA JAKÉKOLI NÁROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, OBSAHU NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ JE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO PADESÁT (50) EUR, PŘIČEMŽ PLATÍ VYŠŠÍ ČÁSTKA.

 

POKUD BYDLÍTE V ZEMI NEBO STÁTU, KTERÝ NEDOVOLUJE JAKÉKOLI VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK VE VÝŠE UVEDENÉ ČÁSTI 4, NEBUDOU SE NA VÁS TAKOVÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT, ALE POUZE V ROZSAHU, V JAKÉM NEJSOU DANÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ POVOLENY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU TYTO VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ OMEZENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

8. Obsah/software třetích stran

 

Společnost Signify není nijak odpovědná za obsah jakýchkoli stránek vlastněných třetí stranou, na které může být na webových stránkách odkazováno prostřednictvím hypertextového odkazu, bez ohledu na to, zda daný hypertextový odkaz poskytly webové stránky nebo třetí strana v souladu s podmínkami používání. Jakýkoli odkaz na jiné stránky na našich webových stránkách neznamená naši podporu příslušných stránek a nevyjadřuje žádné hodnocení ani záruky ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo vhodnosti obsahu na jakýchkoli stránkách, na které mohou webové stránky odkazovat, a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost.

 

Jakýkoli software zpřístupněný ke stažení z těchto webových stránek nebo jejich prostřednictvím je licencován a podléhá podmínkám příslušné licenční smlouvy. Pokud v příslušné licenční smlouvě není uvedeno jinak, mohou software využívat pouze koncoví uživatelé, a jakékoli další pořizování kopií, reprodukce nebo další distribuce software je výslovně zakázáno.

 

PŘÍPADNÉ ZÁRUKY SOUVISEJÍCÍ S TAKOVÝM SOFTWAREM PLATÍ POUZE V ROZSAHU VÝSLOVNĚ UVEDENÉM V PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. SPOLEČNOST SIGNIFY A JAKÉKOLI JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ JAKÉKOLI DALŠÍ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO SOFTWARU.

9. Autorská práva a ochranné známky

 

Autorská práva a všechna ostatní majetková práva týkající se obsahu a webových stránek poskytovaných společností Signify, jejími přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi nebo partnery, softwaru sloužícího k provozování a publikování webových stránek, kompilace dat na webových stránkách a struktura, posloupnosti a uspořádání těchto webových stránek jsou vlastnictvím společnosti Signify Holding B.V. nebo jejích partnerů či poskytovatelů licencí. Všechna práva týkající se obsahu a webových stránek, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 

PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS a všechny ostatní registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejích přidružených společností jsou důležitými aktivy společnosti Koninklijke Philips N.V. Řádné používání těchto ochranných známek je důležité a při odkazování na výrobky a služby naší společnosti byste měli dodržovat pokyny společnosti Philips. Více informací naleznete na adrese www.ip.philips.com.

 

Používání a registrace názvu PHILIPS jsou vyhrazeny pouze pro společnost Koninklijke Philips N.V. Nesmíte registrovat ani používat název společnosti, firmu, obchodní název, název domény ani jiný název, označení nebo popis, jehož součástí je název PHILIPS nebo jiný podobný název nebo jiný název obsahující část názvu PHILIPS, a tento název zároveň nesmí obsahovat žádnou jinou registrovanou ochrannou známku vlastněnou společností Koninklijke Philips N.V.

 

Všechny registrované ochranné známky společnosti Signify Holding B.V. a jejích přidružených společností jsou důležitým vlastnictvím společnosti Signify. Řádné používání těchto ochranných známek je důležité a při odkazování na výrobky a služby naší společnosti byste měli dodržovat pokyny společnosti Signify. Více informací můžete získat na e-mailové adrese trademarks.lighting@signify.com.

10. Majetková práva na webových stránkách

 

Tyto webové stránky jsou ze své podstaty veřejné a jakékoli informace na ně odeslané budou považovány za nedůvěrné. Berete na vědomí, že odeslání jakýchkoli vynálezů obsažených ve vámi poskytovaném uživatelském obsahu bude považováno za "zveřejnění" příslušného vynálezu podle příslušných patentových zákonů.

 

Berete na vědomí, že jakýkoli uživatelský obsah odeslaný na webové stránky nebo na nich diskutovaný může podléhat patentům, autorským právům, ochranným známkám a jiným právům duševního vlastnictví společnosti Signify, jejích dceřiných společností, přidružených společností, partnerů nebo třetích stran. Pokud uvažujete využít jakýkoli nápad, návrh, doporučení nebo řešení či jiný uživatelský obsah odeslaný na webové stránky, musíte před jakýmkoli jeho využitím získat práva na používání příslušného duševního vlastnictví.

11. Oznámení týkající se porušení autorských práv v USA

 

Pokud víte nebo máte podezření, že jakékoli materiály na těchto webových stránkách (kromě jiných včetně materiálů zveřejněných na fóru) byly použity nebo zkopírovány způsobem, který představuje porušení autorských práv, odešlete prosím oznámení určenému pracovníkovi společnosti Signify uvedenému níže. Podle amerického autorského zákona DMCA (U.S. Digital Millennium Copyright Act), 17 federální sbírky zákonů (U.S.C.) § 512 (c)(3) musí vaše oznámení splňovat následující požadavky:

 

  • fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které má být porušováno;
  • identifikace chráněného díla, s jímž související autorské právo mělo být porušeno, nebo, pokud jedno oznámení pokrývá více chráněných děl na jediném webu, reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
  • identifikace materiálu, který má porušovat právo nebo být předmětem právo porušující činnosti a který má být odstraněn nebo k němu má být zastaven přístup, a dostatečné informace, které nám umožní materiál najít;
  • informace dostatečné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, jako je adresa, telefonní číslo, a, pokud je k dispozici, e-mailová adresa, na které je možné vás kontaktovat;
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že používání daného materiálu způsobem, na který si stěžujete, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že pod hrozbou trestu za křivé svědectví prohlašujete, že jste vlastníkem autorského práva nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které má být porušováno.

 

Kontakt na určeného pracovníka pro oznámení týkající se porušení autorských práv je:

 

Poštovní: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Nizozemsko

 

Předchozí informace jsou poskytnuty výhradně pro účely upozornění společnosti Signify na možné porušení vašich autorských práv týkajících se chráněného materiálu. Všechny ostatní dotazy, jako jsou dotazy související s výrobky a požadavky či obavy týkající se nevhodných příspěvků nebo obsahu, nebudou tímto způsobem zodpovídány.

12. Zproštění odpovědnosti a odškodnění

 

Souhlasíte, že společnost Signify, její dceřiné a přidružené společnosti, partnery,  distributory a dodavatele a všechny jejich členy vedení, ředitele, zaměstnance, akcionáře, právní zástupce, zástupce, nástupce a zmocněnce zbavujete odpovědnosti za jakékoli náhrady újmy, závazky, výlohy a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní a profesionální služby a nákladů na soudní řízení), které mohou vyvstat ze zveřejnění obsahu nebo přenosu jakékoli zprávy, dat, materiálů nebo jiného uživatelského obsahu, který odešlete na webové stránky, nebo porušením těchto podmínek používání vaší osobou. Pokud by kvůli jakékoli zprávě nebo jakémukoli jinému vámi odeslanému uživatelskému obsahu došlo k jakékoli stížnosti nebo právním krokům, vyhrazuje si společnost Signify právo odhalit vaši identitu a jakékoli jiné informace o vás, které může mít k dispozici.

 

V případě sporu s jedním nebo více uživateli souhlasíte, že společnost Signify, její dceřiné a přidružené společnosti, partnery, distributory a dodavatele a všechny jejich členy vedení, ředitele, zaměstnance, akcionáře, právní zástupce, zástupce, nástupce a zmocněnce zbavujete odpovědnosti za nároky, požadavky a škody (skutečné a následné) jakéhokoli druhu či povahy, známé i neznámé, které z takových sporů vyvstanou nebo jsou s nimi jakýmkoli způsobem spojené.

13. Ukončení provozu stránek

 

Máme výhradní právo kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez upozornění či souhlasu ukončit provoz webových stránek nebo jejich části/částí. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neuchování nebo nesmazání jakéhokoli obsahu nebo uživatelského obsahu odeslaného na webové stránky.

14. Výrobky společnosti Signify

 

Webové stránky mohou obsahovat zmínky o konkrétních výrobcích a službách společnosti Signify, které nemusí být v některé konkrétní zemi (snadno) dostupné. Jakákoli taková zmínka neznamená ani nezaručuje, že takové výrobky či služby budou kdykoli v jakékoli konkrétní zemi k dispozici. Podrobnější informace vám poskytne váš místní obchodní zástupce společnosti Signify.

15. Prohlášení o Bezpečném přístavu ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995

 

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat určitá výhledová prohlášení týkající se finančního stavu, provozních výsledků a obchodní činnosti společnosti Signify a určitých souvisejících plánů a cílů společnosti Signify. Upozorňujeme čtenáře, že žádné výhledové prohlášení není zárukou budoucího plnění a že reálné výsledky se mohou významně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi příklady výhledových prohlášení patří naše prohlášení ohledně naší strategie, odhadů růstu tržeb, plánovaných výdělků před úroky a daněmi (EBIT) a úspor nákladů, budoucího vývoje naší základní obchodní činnosti a výhod budoucích akvizic a naší kapitálové pozice. Výhledová prohlášení ze své podstaty pracují s rizikem a nejistotou, protože se vztahují k budoucím událostem a okolnostem a reálné výsledky a vývoje ovlivňuje mnoho faktorů, takže se mohou významně lišit od výsledků a vývojů výslovně nebo implicitně vyjádřených v těchto výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení jsou mimo jiné podřízena domácím a globálním ekonomickým a obchodním podmínkám, úspěšné implementaci naší strategie, naší schopnosti identifikovat a dokončit úspěšné akvizice a integrovat tyto akvizice do našeho podnikání, preferencím spotřebitelů s ohledem na naše stávající a nové produkty, naší schopnosti vyvíjet a prodávat nové výrobky, naší schopnosti realizovat výhody této strategie, zásadám a činnosti vládních a regulačních orgánů, změnám legislativy a dopadu konkurence, přičemž mnoho z těchto faktorů je mimo naši kontrolu. V důsledku toho se naše reálné budoucí výsledky mohou významně lišit od plánů, cílů a očekávání uvedených v těchto výhledových prohlášeních. Další rizika a faktory jsou uvedeny v našich dokumentech odevzdaných nebo poskytnutých Komisi pro burzu a cenné papíry (U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC“) včetně naší poslední výroční zprávy na formuláři 20-F, která je dostupná na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Jakákoli výhledová prohlášení provedená námi nebo naším jménem platí pouze k datu vyhotovení. Nezavazujeme se provádět aktualizaci výhledových prohlášení, aby reflektovala jakékoli změny souvisejících očekávání nebo jakékoli změny událostí, podmínek nebo okolností, na kterých jsou příslušná prohlášení založena. Čtenář by se nicméně měl seznámit s jakýmikoli dalšími oznámeními, která jsme provedli nebo můžeme provést v dokumentech, které jsme odevzdali nebo můžeme odevzdat komisi SEC.

16. Řešení sporů

 

Tyto podmínky používání se řídí nizozemským právem a jsou vykládány v souladu s ním. V případě jakýchkoli sporů, nároků či důvodů žaloby, které vzniknou v důsledku těchto podmínek používání nebo vaším používáním těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli sporů, které se týkají existence či platnosti těchto podmínek používání, souhlasíte s nevýhradní soudní pravomocí soudů v Amsterdamu v Nizozemsku s tím, že budete příslušné spory, nároky či důvody žaloby předkládat výlučně soudům v Amsterdamu v Nizozemsku

17. Oddělitelnost

 

Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek používání stane neplatným či nevymahatelným, pak bude takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením, které v maximální možné míře odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž vymahatelnost ostatních ustanovení zůstane zachována.

18. Nemožnost vzdání se práv

 

Nevymáhání jakékoli části těchto podmínek používání ze strany společnosti Signify nepředstavuje vzdání se jakýchkoli jejích práv plynoucích z těchto podmínek používání, ať už se týká uskutečněných či budoucích činů jakékoli osoby. Přijetí jakýchkoli finančních prostředků společností Signify ani spoléhání se jakékoli osoby na jednání společnosti Signify nebude považováno za vzdání se jakékoli části těchto podmínek používání. Jakýkoli právní účinek může mít pouze konkrétní vzdání se práv v písemné podobě podepsané oprávněným zástupcem společnosti Signify.

19. Nadpisy

 

Nadpisy jednotlivých částí těchto podmínek používání jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nepředstavují součást tohoto dokumentu ani nemají žádný dopad na význam či výklad těchto podmínek používání.

 

Děkujeme vám za přístup na naše webové stránky.

 

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019